ទីផ្សារហ៊ុន, ការផ្លាស់ប្តូរហ៊ុននៅថ្ងៃនេះ
ការដកស្រង់នៃក្រុមហ៊ុនចំនួន 71229 នៅក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។
ទីផ្សារហ៊ុន, ការផ្លាស់ប្តូរហ៊ុននៅថ្ងៃនេះ

សម្រង់ផ្សារហ៊ុន

ផ្សារហ៊ុនលើអ៊ីនធឺណិត

ផ្សារហ៊ុនបានដកស្រង់ប្រវត្តិសាស្រ្ត

មូលធនទីផ្សារភាគហ៊ុន

ភាគហ៊ុនភាគហ៊ុន

ប្រាក់ចំណេញពីភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ការវាយតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន។ កន្លែងដែលត្រូវវិនិយោគប្រាក់?

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្តីពីប្រាក់ចំណេញនិងការបាត់បង់របស់ក្រុមហ៊ុននៅជុំវិញពិភពលោក។
ស្វែងរក:
TOP 200
តម្រង:
  រូបិយប័ណ្ណ:
ប្រាក់ចំណូលសរុបត្រូវបានគណនាដោយគុណនៃបរិមាណទំនិញដែលលក់ដោយតម្លៃទំនិញ។
និង
ការប្រៀបធៀបរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសនៃឆ្នាំនេះជាមួយនឹងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសកាលពីឆ្នាំមុន។
ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធគឺជាប្រាក់ចំណូលរបស់សហគ្រាសកាត់បន្ថយតម្លៃទំនិញដែលបានលក់ការចំណាយនិងពន្ធសម្រាប់រយៈពេលធ្វើរបាយការណ៍។
និង
ការប្រៀបធៀបរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសនៃឆ្នាំនេះជាមួយនឹងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសកាលពីឆ្នាំមុន។
1. ប្រាក់ចំណូល PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
BYRA.F
31/12/2019 22 167 228 000 000 € - 9 592 054 000 000 € -
2. ប្រាក់ចំណូល PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
BKRKY
31/12/2019 22 167 228 000 000 $ - 9 592 054 000 000 $ -
3. ប្រាក់ចំណូល PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
BKRKF
31/12/2019 22 167 228 000 000 $ - 9 592 054 000 000 $ -
4. ប្រាក់ចំណូល PT Bank Central Asia Tbk
BZG2.F
31/12/2019 16 282 929 000 000 € - 7 644 461 000 000 € -
5. ប្រាក់ចំណូល PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PQ9.F
31/12/2019 21 456 555 000 000 € - 7 232 125 000 000 € -
6. ប្រាក់ចំណូល PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PPERF
31/12/2019 21 456 555 000 000 $ +4.13 % ↑ 7 232 125 000 000 $ +4.46 % ↑
7. ប្រាក់ចំណូល PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PPERY
31/12/2019 21 456 555 000 000 $ +4.13 % ↑ 7 232 125 000 000 $ +4.46 % ↑
8. ប្រាក់ចំណូល PT Astra International Tbk
ASJA.F
31/12/2019 60 122 000 000 000 € - 5 839 000 000 000 € -
9. ប្រាក់ចំណូល Samsung Electronics Co., Ltd.
SSU.F
31/12/2019 59 880 881 000 000 € - 5 225 054 000 000 € -
10. ប្រាក់ចំណូល Samsung Electronics Co., Ltd.
SSUN.F
31/12/2019 59 880 881 000 000 € - 5 225 054 000 000 € -
11. ប្រាក់ចំណូល Samsung Electronics Co., Ltd.
BC94.L
31/12/2019 59 880 881 000 000 $ - 5 225 054 000 000 $ -
12. ប្រាក់ចំណូល Ecopetrol S.A.
ECHA.F
31/12/2019 18 581 000 000 000 € - 4 009 000 000 000 € -
13. ប្រាក់ចំណូល PT United Tractors Tbk
UTY.F
31/12/2019 18 822 544 000 000 € - 2 672 599 000 000 € -
14. ប្រាក់ចំណូល PT Indosat Tbk
IDO1.F
31/12/2019 7 264 492 000 000 € - 1 853 586 000 000 € -
15. ប្រាក់ចំណូល PT Unilever Indonesia Tbk
UNLRY
31/12/2019 10 561 577 000 000 $ - 1 883 234 000 000 $ -
16. ប្រាក់ចំណូល PT Unilever Indonesia Tbk
UNLRF
31/12/2019 10 561 577 000 000 $ +2.83 % ↑ 1 883 234 000 000 $ +4.28 % ↑
17. ប្រាក់ចំណូល PT Bank Danamon Indonesia Tbk
HX9.F
31/12/2019 3 627 635 000 000 € - 1 477 073 000 000 € -
18. ប្រាក់ចំណូល PT Bank CIMB Niaga Tbk
NKX.MU
31/12/2019 5 357 092 000 000 € - 966 407 000 000 € -
19. ប្រាក់ចំណូល PT Bukit Asam Tbk
TBA.F
31/12/2019 5 533 511 000 000 € - 955 624 000 000 € -
20. ប្រាក់ចំណូល P.T. Bank Pan Indonesia Tbk
PTQ.F
31/12/2019 2 377 579 000 000 € - 930 304 000 000 € -
21. ប្រាក់ចំណូល Hyundai Motor Company
HYU.F
31/12/2019 27 868 076 000 000 € - 838 702 000 000 € -
22. ប្រាក់ចំណូល Hyundai Motor Company
HYMTF
31/12/2019 27 868 076 000 000 $ - 838 702 000 000 $ -
23. ប្រាក់ចំណូល Toyota Motor Corporation
TOMA.F
31/12/2019 7 544 569 000 000 € - 738 034 000 000 € -
24. ប្រាក់ចំណូល Toyota Motor Corporation
TOM.F
31/12/2019 7 544 569 000 000 € - 738 034 000 000 € -
25. ប្រាក់ចំណូល PT Bank Maybank Indonesia Tbk
BOZA.F
31/12/2019 2 583 376 000 000 € - 733 058 000 000 € -
26. ប្រាក់ចំណូល Toyota Motor Corporation
TOYOF
31/12/2019 7 544 569 000 000 $ -3.29 % ↓ 738 034 000 000 $ +307.95 % ↑
27. ប្រាក់ចំណូល Toyota Motor Corporation
TM
31/12/2019 7 544 569 000 000 $ -3.29 % ↓ 738 034 000 000 $ +307.95 % ↑
28. ប្រាក់ចំណូល KB Financial Group Inc.
KBIA.F
31/12/2019 2 591 246 000 000 € - 534 700 000 000 € -
29. ប្រាក់ចំណូល Shinhan Financial Group Co., Ltd.
KSF1.F
31/12/2019 2 760 450 000 000 € - 507 514 000 000 € -
30. ប្រាក់ចំណូល KB Financial Group Inc.
KB
31/12/2019 2 587 300 000 000 $ +15.88 % ↑ 534 700 000 000 $ +177.85 % ↑
31. ប្រាក់ចំណូល Bancolombia S.A.
BXK.F
31/12/2019 2 983 778 000 000 € - 469 253 000 000 € -
32. ប្រាក់ចំណូល Shinhan Financial Group Co., Ltd.
SHG
31/12/2019 2 415 700 000 000 $ -4.72 % ↓ 507 500 000 000 $ -1.13 % ↓
33. ប្រាក់ចំណូល Bancolombia S.A.
CIB
31/12/2019 2 983 778 000 000 $ +252139.22 % ↑ 469 253 000 000 $ +151433.14 % ↑
34. ប្រាក់ចំណូល PT Bank Permata Tbk
BABB.F
31/12/2019 1 853 295 000 000 € - 407 802 000 000 € -
35. ប្រាក់ចំណូល BUMITAMA AGRI LTD
2BU.F
31/12/2019 2 291 938 000 000 € - 261 455 000 000 € -
36. ប្រាក់ចំណូល Nippon Telegraph and Telephone Corporation
NLV.F
31/12/2019 2 973 140 000 000 € - 249 252 000 000 € -
37. ប្រាក់ចំណូល Nippon Telegraph and Telephone Corporation
NTT.F
31/12/2019 2 973 140 000 000 € - 249 252 000 000 € -
38. ប្រាក់ចំណូល PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
P7T.F
31/12/2019 1 070 211 000 000 € - 236 065 000 000 € -
39. ប្រាក់ចំណូល Sony Corporation
SON1.F
31/12/2019 2 463 162 000 000 € - 229 538 000 000 € -
40. ប្រាក់ចំណូល Sony Corporation
SONA.F
31/12/2019 2 463 162 000 000 € - 229 538 000 000 € -
41. ប្រាក់ចំណូល Nippon Telegraph and Telephone Corporation
NPPXF
31/12/2019 2 973 140 000 000 $ -0.96 % ↓ 249 252 000 000 $ +7.25 % ↑
42. ប្រាក់ចំណូល PT XL Axiata Tbk
E5F.F
31/12/2019 6 412 106 000 000 € - 214 168 000 000 € -
43. ប្រាក់ចំណូល Samsung Electronics Co., Ltd.
SMSNN.MX
31/12/2019 59 880 881 000 000 $ - 5 225 054 000 000 $ -
44. ប្រាក់ចំណូល Sony Corporation
SNEJF
31/12/2019 2 463 162 000 000 $ +2.55 % ↑ 229 538 000 000 $ -46.49 % ↓
45. ប្រាក់ចំណូល PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
PS9A.F
31/12/2019 1 113 286 000 000 € - 201 368 000 000 € -
46. ប្រាក់ចំណូល PT XL Axiata Tbk
PTXKY
31/12/2019 6 412 106 000 000 $ +6.04 % ↑ 214 168 000 000 $ -106.79 % ↓
47. ប្រាក់ចំណូល Japan Post Holdings Co., Ltd.
1JP.F
31/12/2019 3 058 484 000 000 € - 185 407 000 000 € -
48. ប្រាក់ចំណូល KDDI Corporation
DIP.F
31/12/2019 1 338 118 000 000 € - 183 331 000 000 € -
49. ប្រាក់ចំណូល Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
XMFA.F
31/12/2019 1 020 205 000 000 € - 178 875 000 000 € -
50. ប្រាក់ចំណូល Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
XMF.F
31/12/2019 1 020 205 000 000 € - 178 875 000 000 € -
51. ប្រាក់ចំណូល NTT DOCOMO, INC.
MCN.F
31/12/2019 1 186 034 000 000 € - 169 961 000 000 € -
52. ប្រាក់ចំណូល NTT DOCOMO, INC.
MCNA.F
31/12/2019 1 186 034 000 000 € - 169 961 000 000 € -
53. ប្រាក់ចំណូល Bumitama Agri Ltd.
P8Z.SI
31/12/2019 2 291 938 000 000 $ - 261 455 000 000 $ -
54. ប្រាក់ចំណូល KDDI Corporation
KDDIY
31/12/2019 1 338 118 000 000 $ +2.19 % ↑ 183 331 000 000 $ +14.37 % ↑
55. ប្រាក់ចំណូល Ecopetrol S.A.
ECN.MX
31/12/2019 18 581 000 000 000 $ - 4 009 000 000 000 $ -
56. ប្រាក់ចំណូល Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
SMFG
31/12/2019 1 020 205 000 000 $ -9.68 % ↓ 178 875 000 000 $ +8.26 % ↑
57. ប្រាក់ចំណូល Rosneft Oil Company
OJS1.F
31/12/2019 2 127 000 000 000 € - 158 000 000 000 € -
58. ប្រាក់ចំណូល NTT DOCOMO, INC.
NTDMF
31/12/2019 1 186 034 000 000 $ - 169 961 000 000 $ -
59. ប្រាក់ចំណូល Banco de Chile
G4RA.F
31/12/2019 428 228 000 000 € - 147 145 000 000 € -
60. ប្រាក់ចំណូល ITOCHU Corporation
IOC.F
31/12/2019 2 770 863 000 000 € - 137 605 000 000 € -
61. ប្រាក់ចំណូល Nintendo Co., Ltd.
NTO.F
31/12/2019 578 701 000 000 € - 134 371 000 000 € -
62. ប្រាក់ចំណូល Nintendo Co., Ltd.
NTOA.F
31/12/2019 578 701 000 000 € - 134 371 000 000 € -
63. ប្រាក់ចំណូល Mitsubishi Corporation
MBI.F
31/12/2019 3 705 608 000 000 € - 130 949 000 000 € -
64. ប្រាក់ចំណូល Banco de Chile
BCH
31/12/2019 428 228 000 000 $ -3.74 % ↓ 147 145 000 000 $ -8.9 % ↓
65. ប្រាក់ចំណូល Central Japan Railway Company
JAP.F
31/12/2019 492 395 000 000 € - 130 588 000 000 € -
66. ប្រាក់ចំណូល ITOCHU Corporation
ITOCF
31/12/2019 2 770 863 000 000 $ -12.48 % ↓ 137 605 000 000 $ -1.39 % ↓
67. ប្រាក់ចំណូល Nintendo Co., Ltd.
NTDOY
31/12/2019 578 701 000 000 $ - 134 371 000 000 $ -
68. ប្រាក់ចំណូល Nintendo Co., Ltd.
NTDOF
31/12/2019 578 701 000 000 $ -4.88 % ↓ 134 371 000 000 $ +28.94 % ↑
69. ប្រាក់ចំណូល Banco Santander-Chile
BSA.F
31/12/2019 355 782 000 000 € - 116 707 000 000 € -
70. ប្រាក់ចំណូល Honda Motor Co., Ltd.
HDM.F
31/12/2019 3 747 593 000 000 € - 116 432 000 000 € -
71. ប្រាក់ចំណូល Honda Motor Co., Ltd.
HDMA.F
31/12/2019 3 747 593 000 000 € - 116 432 000 000 € -
72. ប្រាក់ចំណូល Reliance Industries Limited
RLI.F
31/12/2019 1 529 390 000 000 € - 116 400 000 000 € -
73. ប្រាក់ចំណូល Mizuho Financial Group, Inc.
MZ8A.F
31/12/2019 631 305 000 000 € - 116 295 000 000 € -
74. ប្រាក់ចំណូល Mizuho Financial Group, Inc.
MZ8.F
31/12/2019 631 305 000 000 € - 116 295 000 000 € -
75. ប្រាក់ចំណូល Central Japan Railway Company
CJPRY
31/12/2019 492 395 000 000 $ +0.57 % ↑ 130 588 000 000 $ -0.28 % ↓
76. ប្រាក់ចំណូល Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
TSFA.F
31/12/2019 317 237 065 000 € - 116 035 081 000 € -
77. ប្រាក់ចំណូល Tokio Marine Holdings, Inc.
MH6.F
31/12/2019 1 334 834 000 000 € - 110 079 000 000 € -
78. ប្រាក់ចំណូល MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
59M.F
31/12/2019 1 398 999 000 000 € - 106 373 000 000 € -
79. ប្រាក់ចំណូល Banco Santander-Chile
BSAC
31/12/2019 363 641 000 000 $ -19.45 % ↓ 116 707 000 000 $ -27.09 % ↓
80. ប្រាក់ចំណូល Honda Motor Co., Ltd.
HMC
31/12/2019 3 747 593 000 000 $ -5.69 % ↓ 116 432 000 000 $ -30.79 % ↓
81. ប្រាក់ចំណូល Honda Motor Co., Ltd.
HNDAF
31/12/2019 3 747 593 000 000 $ - 116 432 000 000 $ -
82. ប្រាក់ចំណូល Mizuho Financial Group, Inc.
MFG
31/12/2019 623 915 000 000 $ +21.5 % ↑ 116 295 000 000 $ +129.97 % ↑
83. ប្រាក់ចំណូល Mizuho Financial Group, Inc.
MZHOF
31/12/2019 631 305 000 000 $ +22.94 % ↑ 116 295 000 000 $ +129.97 % ↑
84. ប្រាក់ចំណូល Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
TSM
31/12/2019 317 237 000 000 $ +9.45 % ↑ 116 035 000 000 $ +16.05 % ↑
85. ប្រាក់ចំណូល Mitsui & Co., Ltd.
MTS1.F
31/12/2019 1 782 753 000 000 € - 100 923 000 000 € -
86. ប្រាក់ចំណូល PT Astra Agro Lestari Tbk
ASX.F
31/12/2019 5 066 262 000 000 € - 99 934 000 000 € -
87. ប្រាក់ចំណូល Tokio Marine Holdings, Inc.
TKOMY
31/12/2019 1 353 017 000 000 $ +3.15 % ↑ 110 079 000 000 $ -34.39 % ↓
88. ប្រាក់ចំណូល Embotelladora Andina S.A.
AKOB.F
31/12/2019 553 733 382 000 € - 90 386 377 000 € -
89. ប្រាក់ចំណូល Embotelladora Andina S.A.
AKOA.SG
31/12/2019 553 733 382 000 € - 90 386 377 000 € -
90. ប្រាក់ចំណូល Mitsui & Co., Ltd.
MITSF
31/12/2019 1 782 753 000 000 $ -0.94 % ↓ 100 923 000 000 $ -20.66 % ↓
91. ប្រាក់ចំណូល Mitsui & Co., Ltd.
MITSY
31/12/2019 1 782 753 000 000 $ -0.94 % ↓ 100 923 000 000 $ -20.66 % ↓
92. ប្រាក់ចំណូល Bridgestone Corporation
BGT.F
31/12/2019 890 209 000 000 € - 87 195 000 000 € -
93. ប្រាក់ចំណូល ORIX Corporation
OIXA.F
31/12/2019 571 701 000 000 € - 85 169 000 000 € -
94. ប្រាក់ចំណូល ORIX Corporation
OIX.F
31/12/2019 571 701 000 000 € - 85 169 000 000 € -
95. ប្រាក់ចំណូល Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
SEH.F
31/12/2019 387 469 000 000 € - 81 811 000 000 € -
96. ប្រាក់ចំណូល Gazprom Neft
SCF.F
31/12/2019 593 880 000 000 € - 80 228 000 000 € -
97. ប្រាក់ចំណូល Panasonic Corporation
MAT1.F
31/12/2019 1 911 210 000 000 € - 77 229 000 000 € -
98. ប្រាក់ចំណូល Panasonic Corporation
MATA.F
31/12/2019 1 911 210 000 000 € - 77 229 000 000 € -
99. ប្រាក់ចំណូល HDFC Bank Limited
HDFA.F
31/12/2019 187 745 300 000 € +15.89 % ↑ 76 596 500 000 € +29.81 % ↑
100. ប្រាក់ចំណូល ORIX Corporation
IX
31/12/2019 571 701 000 000 $ +16353.94 % ↑ 85 169 000 000 $ +11405.7 % ↑
101. ប្រាក់ចំណូល ORIX Corporation
ORXCF
31/12/2019 571 701 000 000 $ +8.2 % ↑ 85 169 000 000 $ +4.94 % ↑
102. ប្រាក់ចំណូល VTB Bank
KYM1.F
31/12/2019 179 400 000 000 € - 73 600 000 000 € -
103. ប្រាក់ចំណូល Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
SHECY
31/12/2019 387 469 000 000 $ - 81 811 000 000 $ -
104. ប្រាក់ចំណូល Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
SHECF
31/12/2019 387 469 000 000 $ -6.67 % ↓ 81 811 000 000 $ -1.8 % ↓
105. ប្រាក់ចំណូល Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
MIH.F
31/12/2019 978 847 000 000 € - 72 170 000 000 € -
106. ប្រាក់ចំណូល Fast Retailing Co., Ltd.
FR7H.SG
30/11/2019 623 484 000 000 € - 70 907 000 000 € -
107. ប្រាក់ចំណូល Fast Retailing Co., Ltd.
FR7.F
30/11/2019 623 484 000 000 € - 70 907 000 000 € -
108. ប្រាក់ចំណូល Daiichi Sankyo Company, Limited
D4S.F
31/12/2019 277 459 000 000 € - 69 855 000 000 € -
109. ប្រាក់ចំណូល Panasonic Corporation
PCRFY
31/12/2019 1 911 210 000 000 $ - 77 229 000 000 $ -
110. ប្រាក់ចំណូល Mitsubishi Electric Corporation
MIE1.F
31/12/2019 1 067 601 000 000 € - 68 457 000 000 € -
111. ប្រាក់ចំណូល HDFC Bank Limited
HDB
31/12/2019 187 745 300 000 $ +15.89 % ↑ 76 596 500 000 $ +29.81 % ↑
112. ប្រាក់ចំណូល Enel Generación Chile S.A.
EPN.F
31/12/2019 378 051 754 000 € - 67 387 782 000 € -
113. ប្រាក់ចំណូល State Bank of India
SID.F
31/12/2019 472 194 800 000 € - 65 319 500 000 € -
114. ប្រាក់ចំណូល JAPAN POST BANK Co., Ltd.
5JP.F
31/12/2019 356 694 000 000 € - 65 182 000 000 € -
115. ប្រាក់ចំណូល Sompo Holdings, Inc.
ANK.F
31/12/2019 871 740 000 000 € - 64 815 000 000 € -
116. ប្រាក់ចំណូល Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
MHVYF
31/12/2019 978 847 000 000 $ -4.71 % ↓ 72 170 000 000 $ +631.5 % ↑
117. ប្រាក់ចំណូល Fast Retailing Co., Ltd.
FRCOF
30/11/2019 623 484 000 000 $ -3.26 % ↓ 70 907 000 000 $ -3.5 % ↓
118. ប្រាក់ចំណូល Fast Retailing Co., Ltd.
FRCOY
30/11/2019 623 484 000 000 $ -3.26 % ↓ 70 907 000 000 $ -3.5 % ↓
119. ប្រាក់ចំណូល East Japan Railway Company
EJR.F
31/12/2019 747 752 000 000 € - 62 978 000 000 € -
120. ប្រាក់ចំណូល Daiichi Sankyo Company, Limited
DSKYF
31/12/2019 277 459 000 000 $ +8.29 % ↑ 69 855 000 000 $ +100.83 % ↑
121. ប្រាក់ចំណូល Daiichi Sankyo Company, Limited
DSNKY
31/12/2019 277 459 000 000 $ +8.29 % ↑ 69 855 000 000 $ +100.83 % ↑
122. ប្រាក់ចំណូល Astellas Pharma Inc.
YPH.F
31/12/2019 338 065 000 000 € - 61 494 000 000 € -
123. ប្រាក់ចំណូល Mitsubishi Electric Corporation
MIELY
31/12/2019 1 067 601 000 000 $ - 68 457 000 000 $ -
124. ប្រាក់ចំណូល Mitsubishi Electric Corporation
MIELF
31/12/2019 1 067 601 000 000 $ -2.41 % ↓ 68 457 000 000 $ +21.18 % ↑
125. ប្រាក់ចំណូល FUJIFILM Holdings Corporation
FJI.F
31/12/2019 596 263 000 000 € - 59 513 000 000 € -
126. ប្រាក់ចំណូល Seven & i Holdings Co., Ltd.
S6M.F
30/11/2019 1 662 309 000 000 € - 59 321 000 000 € -
127. ប្រាក់ចំណូល Seven & i Holdings Co., Ltd.
S6MA.F
30/11/2019 1 662 309 000 000 € - 59 321 000 000 € -
128. ប្រាក់ចំណូល Sumitomo Corporation
SUMA.F
31/12/2019 1 298 130 000 000 € - 58 925 000 000 € -
129. ប្រាក់ចំណូល Nomura Holdings, Inc.
NSE.F
31/12/2019 334 978 000 000 € - 57 066 000 000 € -
130. ប្រាក់ចំណូល Nomura Holdings, Inc.
NSEA.F
31/12/2019 334 978 000 000 € - 57 066 000 000 € -
131. ប្រាក់ចំណូល Murata Manufacturing Co., Ltd.
MUR1.F
31/12/2019 410 222 000 000 € - 56 050 000 000 € -
132. ប្រាក់ចំណូល East Japan Railway Company
EJPRY
31/12/2019 747 752 000 000 $ -2.41 % ↓ 62 978 000 000 $ -32.92 % ↓
133. ប្រាក់ចំណូល SoftBank Group Corp.
SFTU.F
31/12/2019 2 438 080 000 000 € - 55 035 000 000 € -
134. ប្រាក់ចំណូល SoftBank Group Corp.
SFT.F
31/12/2019 2 438 080 000 000 € - 55 035 000 000 € -
135. ប្រាក់ចំណូល Compañía Cervecerías Unidas S.A.
CVU.F
31/12/2019 578 071 509 000 € - 54 959 144 000 € -
136. ប្រាក់ចំណូល Astellas Pharma Inc.
ALPMY
31/12/2019 338 065 000 000 $ -5.55 % ↓ 61 494 000 000 $ -29.86 % ↓
137. ប្រាក់ចំណូល Astellas Pharma Inc.
ALPMF
31/12/2019 338 065 000 000 $ -5.55 % ↓ 61 494 000 000 $ -29.86 % ↓
138. ប្រាក់ចំណូល Inpex Corporation
I8U.F
31/12/2019 424 736 000 000 € - 54 063 000 000 € -
139. ប្រាក់ចំណូល JXTG Holdings, Inc.
JHJ.F
31/12/2019 2 544 128 000 000 € - 53 515 000 000 € -
140. ប្រាក់ចំណូល FUJIFILM Holdings Corporation
FUJIF
31/12/2019 596 263 000 000 $ -4.91 % ↓ 59 513 000 000 $ +67.37 % ↑
141. ប្រាក់ចំណូល Seven & i Holdings Co., Ltd.
SVNDF
30/11/2019 1 662 309 000 000 $ -3.85 % ↓ 59 321 000 000 $ +8.02 % ↑
142. ប្រាក់ចំណូល Seven & i Holdings Co., Ltd.
SVNDY
30/11/2019 1 662 309 000 000 $ -3.85 % ↓ 59 321 000 000 $ +8.02 % ↑
143. ប្រាក់ចំណូល Sumitomo Corporation
SSUMY
31/12/2019 1 298 130 000 000 $ -4.06 % ↓ 58 925 000 000 $ -5.69 % ↓
144. ប្រាក់ចំណូល Recruit Holdings Co.,Ltd.
1RH.F
31/12/2019 608 514 000 000 € - 52 385 000 000 € -
145. ប្រាក់ចំណូល Alibaba Group Holding Limited
AHLA.F
31/12/2019 161 456 000 000 € - 52 174 000 000 € -
146. ប្រាក់ចំណូល Alibaba Group Holding Limited
AHLA.DE
31/12/2019 161 456 000 000 € - 52 174 000 000 € -
147. ប្រាក់ចំណូល Nomura Holdings, Inc.
NMR
31/12/2019 334 978 000 000 $ +28.54 % ↑ 57 066 000 000 $ -159.9 % ↓
148. ប្រាក់ចំណូល Nomura Holdings, Inc.
NRSCF
31/12/2019 334 978 000 000 $ +28.54 % ↑ 57 066 000 000 $ -159.9 % ↓
149. ប្រាក់ចំណូល POSCO
PKX.F
31/12/2019 16 043 048 830 790 € - 50 672 617 180 € -
150. ប្រាក់ចំណូល Murata Manufacturing Co., Ltd.
MRAAY
31/12/2019 410 222 000 000 $ -4.07 % ↓ 56 050 000 000 $ -6.75 % ↓
151. ប្រាក់ចំណូល Murata Manufacturing Co., Ltd.
MRAAF
31/12/2019 410 222 000 000 $ -4.07 % ↓ 56 050 000 000 $ -6.75 % ↓
152. ប្រាក់ចំណូល Tokyo Electron Limited
TKY.F
31/12/2019 295 454 000 000 € - 49 330 000 000 € -
153. ប្រាក់ចំណូល Keyence Corporation
KEE.F
20/12/2019 134 415 000 000 € - 49 220 000 000 € -
154. ប្រាក់ចំណូល SoftBank Group Corp.
SFTBY
31/12/2019 2 438 080 000 000 $ -3.04 % ↓ 55 035 000 000 $ -92.12 % ↓
155. ប្រាក់ចំណូល SoftBank Group Corp.
SFTBF
31/12/2019 2 438 080 000 000 $ -3.04 % ↓ 55 035 000 000 $ -92.12 % ↓
156. ប្រាក់ចំណូល Daiwa House Industry Co.,Ltd.
DWH.F
31/12/2019 983 966 000 000 € - 48 305 000 000 € -
157. ប្រាក់ចំណូល Inpex Corporation
IPXHY
31/12/2019 424 736 000 000 $ - 54 063 000 000 $ -
158. ប្រាក់ចំណូល Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
MIU.F
31/12/2019 291 911 000 000 € - 47 934 000 000 € -
159. ប្រាក់ចំណូល JXTG Holdings, Inc.
JXHGF
31/12/2019 2 544 128 000 000 $ - 53 515 000 000 $ -
160. ប្រាក់ចំណូល Toyota Industries Corporation
TAH.F
31/12/2019 521 537 000 000 € - 47 043 000 000 € -
161. ប្រាក់ចំណូល Alibaba Group Holding Limited
BABA
31/12/2019 161 456 000 000 $ +37.67 % ↑ 52 174 000 000 $ +57.53 % ↑
162. ប្រាក់ចំណូល Eisai Co., Ltd.
EII.F
31/12/2019 186 800 000 000 € - 46 258 000 000 € -
163. ប្រាក់ចំណូល OMRON Corporation
OMRNF
31/12/2019 168 072 000 000 $ -23.4 % ↓ 51 919 000 000 $ +320.84 % ↑
164. ប្រាក់ចំណូល Komatsu Ltd.
KOM1.F
31/12/2019 613 957 000 000 € - 45 206 000 000 € -
165. ប្រាក់ចំណូល Kao Corporation
KAO.F
31/12/2019 392 911 000 000 € - 44 634 000 000 € -
166. ប្រាក់ចំណូល PAO NOVATEK
N1O.F
31/12/2019 163 087 000 000 € - 44 547 000 000 € -
167. ប្រាក់ចំណូល Tokyo Electron Limited
TOELF
31/12/2019 295 454 000 000 $ - 49 330 000 000 $ -
168. ប្រាក់ចំណូល Keyence Corporation
KYCCF
20/12/2019 134 415 000 000 $ -8.36 % ↓ 49 220 000 000 $ -12.14 % ↓
169. ប្រាក់ចំណូល Subaru Corporation
FUH.F
31/12/2019 878 891 000 000 € - 43 414 000 000 € -
170. ប្រាក់ចំណូល Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
CMTDF
31/12/2019 289 412 000 000 $ +16.06 % ↑ 47 934 000 000 $ +11.94 % ↑
171. ប្រាក់ចំណូល Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
SUTNY
31/12/2019 291 911 000 000 $ +17.06 % ↑ 47 934 000 000 $ +11.94 % ↑
172. ប្រាក់ចំណូល Toyota Industries Corporation
TYIDF
31/12/2019 521 537 000 000 $ -8.95 % ↓ 47 043 000 000 $ -9.5 % ↓
173. ប្រាក់ចំណូល Kyocera Corporation
KYR.F
31/12/2019 397 835 000 000 € - 41 651 000 000 € -
174. ប្រាក់ចំណូល Kyocera Corporation
KYRA.F
31/12/2019 397 835 000 000 € - 41 651 000 000 € -
175. ប្រាក់ចំណូល ICICI Bank Limited
IBN
31/12/2019 249 423 900 000 $ +31.93 % ↑ 46 701 000 000 $ +149.2 % ↑
176. ប្រាក់ចំណូល Eisai Co., Ltd.
ESALF
31/12/2019 186 800 000 000 $ +18.88 % ↑ 46 258 000 000 $ +531.68 % ↑
177. ប្រាក់ចំណូល Komatsu Ltd.
KMTUF
31/12/2019 613 957 000 000 $ - 45 206 000 000 $ -
178. ប្រាក់ចំណូល Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
CUP.F
31/12/2019 177 333 000 000 € - 40 165 000 000 € -
179. ប្រាក់ចំណូល PAO NOVATEK
NOVKY
31/12/2019 163 087 000 000 $ -10.65 % ↓ 44 547 000 000 $ +4.37 % ↑
180. ប្រាក់ចំណូល Polyus
OPYGY
31/12/2019 81 647 000 000 $ +58.2 % ↑ 44 260 000 000 $ -1889.01 % ↓
181. ប្រាក់ចំណូល Shionogi & Co., Ltd.
SH0.F
31/12/2019 92 637 000 000 € - 39 228 000 000 € -
182. ប្រាក់ចំណូល Japan Post Insurance Co., Ltd.
4JP.F
31/12/2019 1 011 503 000 000 € - 38 696 000 000 € -
183. ប្រាក់ចំណូល Subaru Corporation
FUJHF
31/12/2019 878 891 000 000 $ - 43 414 000 000 $ -
184. ប្រាក់ចំណូល Subaru Corporation
FUJHY
31/12/2019 878 891 000 000 $ -1.32 % ↓ 43 414 000 000 $ -41.26 % ↓
185. ប្រាក់ចំណូល Mitsubishi Estate Co., Ltd.
MES.F
31/12/2019 292 005 000 000 € - 38 568 000 000 € -
186. ប្រាក់ចំណូល Toyota Tsusho Corporation
9TO.F
31/12/2019 1 695 843 000 000 € - 37 450 000 000 € -
187. ប្រាក់ចំណូល Suzuki Motor Corporation
SUK.F
31/12/2019 870 624 000 000 € - 37 261 000 000 € -
188. ប្រាក់ចំណូល Kyocera Corporation
KYOCF
31/12/2019 397 835 000 000 $ -3.85 % ↓ 41 651 000 000 $ +3963.51 % ↑
189. ប្រាក់ចំណូល MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag
MOGG.F
31/12/2019 1 383 340 000 000 € - 37 021 000 000 € -
190. ប្រាក់ចំណូល West Japan Railway Company
WEJ.F
31/12/2019 389 664 000 000 € - 36 630 000 000 € -
191. ប្រាក់ចំណូល Fujitsu Limited
FUJ1.F
31/12/2019 923 265 000 000 € - 36 245 000 000 € -
192. ប្រាក់ចំណូល Mitsui Fudosan Co., Ltd.
MFU.F
31/12/2019 406 685 000 000 € - 35 970 000 000 € -
193. ប្រាក់ចំណូល Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
CHGCF
31/12/2019 177 333 000 000 $ +15.64 % ↑ 40 165 000 000 $ +81.35 % ↑
194. ប្រាក់ចំណូល Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
CHGCY
31/12/2019 177 333 000 000 $ - 40 165 000 000 $ -
195. ប្រាក់ចំណូល Dai-ichi Life Holdings, Inc.
QHH.F
31/12/2019 1 649 363 000 000 € - 35 606 000 000 € -
196. ប្រាក់ចំណូល Sekisui House, Ltd.
SKHSF
31/10/2019 527 393 000 000 $ +8.63 % ↑ 40 023 000 000 $ +59.61 % ↑
197. ប្រាក់ចំណូល Sekisui House, Ltd.
SKHSY
31/10/2019 527 393 000 000 $ +8.63 % ↑ 40 023 000 000 $ +59.61 % ↑
198. ប្រាក់ចំណូល Obayashi Corporation
OBA.F
31/12/2019 533 130 000 000 € - 34 950 000 000 € -
199. ប្រាក់ចំណូល Yamato Holdings Co., Ltd.
YTT.F
31/12/2019 457 598 000 000 € - 34 865 000 000 € -
200. ប្រាក់ចំណូល Mitsubishi Estate Co., Ltd.
MITEY
31/12/2019 292 005 000 000 $ -1.7 % ↓ 38 568 000 000 $ +10.47 % ↑
កំពុងផ្ទុក ...
កំពុងផ្ទុក ...

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រាក់ចំណេញនិងការបាត់បង់ក្រុមហ៊ុននៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងផ្នែកនៃគេហទំព័រ allstockstoday.com

នៅក្នុងសេវាកម្ម“ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនពិភពលោក” យើងប្រមូលនិងបង្ហាញប៉ារ៉ាម៉ែត្ររបាយការណ៍ដូចខាងក្រោម៖

  • កាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
  • ប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
  • ផ្លាស់ប្តូរ, សក្ដានុពលនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន
  • ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធសម្រាប់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
  • ផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់រយៈពេលហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាឯកសារចម្បងដែលជះឥទ្ធិពលដល់តម្លៃភាគហ៊ុននៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុននិងចំនួនភាគលាភលើភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ស្វែងរករបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុគឺងាយស្រួល។ បញ្ចូលឈ្មោះក្រុមហ៊ុននៅក្នុងបន្ទាត់នៃខ្សែរហើយមូលដ្ឋានទិន្នន័យនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវទំព័រសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននេះ។

នៅលើទំព័រនេះអ្នកអាចរកឃើញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្តីពីប្រាក់ចំណេញនិងការបាត់បង់របស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយក្នុងរយៈពេលណាមួយ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតាមអ៊ិនធរណេតលើក្រុមហ៊ុនផ្សារភាគហ៊ុនអាចរកបាននៅម៉ោងនិងដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

កាលបរិច្ឆេទរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

កាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ដោយប្រទេសដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវបានចុះបញ្ជី។

ជាធម្មតាកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវនឹងត្រីមាសគណនេយ្យ។

និយាយម្យ៉ាងទៀតកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងផ្សារភាគហ៊ុនត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃទី 1 ខែមករាថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដានិងថ្ងៃទី 1 ខែតុលា។

កាលបរិច្ឆេទរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលសំខាន់បំផុតគឺជារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានគណនាដោយគុណនឹងចំនួនទំនិញដែលបានលក់ដោយតម្លៃទំនិញ។

នេះគឺជាប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុន។ តាមក្បួនមួយចំនួនប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនបង្ហាញពីទំហំនៃសកម្មភាពរបស់វា។

ប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់រយៈពេលនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុគឺពិតជាសូចនាករសំខាន់មួយដែលជះឥទ្ធិពលដល់ប្រាក់ចំណេញ។

ចំណូលមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងរយៈពេលបច្ចុប្បន្ននៃរបាយការណ៍ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផលចំណេញនាពេលអនាគតនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់។

ផ្លាស់ប្តូរ, សក្ដានុពលនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន

ផ្លាស់ប្តូរ, សក្ដានុពលនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន - សមាមាត្រប្រាក់ចំណូលសម្រាប់រយៈពេលហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្ននិងទៅរយៈពេលដូចគ្នានៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ចំណូលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងរបស់យើងគិតជាភាគរយ។

ប្រសិនបើសក្ដានុពលនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនមានភាពវិជ្ជមានប្រាក់ចំណូលរបស់អ៊ីកំពុងកើនឡើងវាត្រូវបានបង្ហាញជាពណ៌បៃតង។

ប្រសិនបើចំនួនប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះក្នុងចន្លោះពេលរាយការណ៍នេះបន្ទាប់មកវាត្រូវបានបង្ហាញជាពណ៌ក្រហម។

ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុគឺប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រាក់ចំណាយសុទ្ធនៃទំនិញដែលបានលក់ការចំណាយនិងពន្ធសម្រាប់រយៈពេលរបាយការណ៍។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្តីពីប្រាក់ចំណូលសុទ្ធស្ទើរតែជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់អំពីចំនួនភាគលាភ។

ការទូទាត់ភាគលាភត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនហើយតាមក្បួនមានភាគរយជាក់លាក់នៃប្រាក់ចំណូលសុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ដូច្នេះតាមរយៈការសិក្សារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្តីពីប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមអ៊ិនធរណេតសម្រាប់រយៈពេលដែលចង់បានអ្នកអាចសន្មត់ឬគណនាចំនួនភាគលាភពិតប្រាកដក្នុងមួយហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះ។

ផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់រយៈពេលហិរញ្ញវត្ថុ

ការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់រយៈពេលហិរញ្ញវត្ថុគឺជាការប្រៀបធៀបនៃរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសនៃឆ្នាំនេះជាមួយនឹងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសកាលពីឆ្នាំមុន។

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រៀបធៀបសក្ដានុពលនៃការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសមុន។ នេះត្រូវគិតគូរពីរដូវកាលនៃអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ដើម្បីភាពច្បាស់លាស់យើងផ្សព្វផ្សាយការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ចំណូលសម្រាប់រយៈពេលហិរញ្ញវត្ថុគិតជាភាគរយ។

ប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនគួរតែត្រូវបានបង្ហាញជាពណ៌បៃតងនៅក្នុងតារាងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុននៅលើពិភពលោកនិងការធ្លាក់ចុះពណ៌ក្រហម។