ទីផ្សារហ៊ុន, ការផ្លាស់ប្តូរហ៊ុននៅថ្ងៃនេះ
ការដកស្រង់នៃក្រុមហ៊ុនចំនួន 71229 នៅក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។
ទីផ្សារហ៊ុន, ការផ្លាស់ប្តូរហ៊ុននៅថ្ងៃនេះ

សម្រង់ផ្សារហ៊ុន

ផ្សារហ៊ុនលើអ៊ីនធឺណិត

ផ្សារហ៊ុនបានដកស្រង់ប្រវត្តិសាស្រ្ត

មូលធនទីផ្សារភាគហ៊ុន

ភាគហ៊ុនភាគហ៊ុន

ប្រាក់ចំណេញពីភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ការវាយតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន។ កន្លែងដែលត្រូវវិនិយោគប្រាក់?

Alphabet Inc. ទីផ្សារ

បរិមាណនៃការជួញដូរភាគហ៊ុន Alphabet Inc. នៅថ្ងៃនេះនិងប្រវត្តិនៃមូលធនកម្មនៃ Alphabet Inc. ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមការជួញដូរភាគហ៊ុន GOOG នៅលើផ្សារហ៊ុន។
បន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក
បានបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក

Alphabet Inc. សរសេរជាអក្សរធំ

សព្វថ្ងៃនេះមូលធនប័ត្រទីផ្សារនៃ Alphabet Inc. គឺ 1 001 230 827 520 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
+48 057 614 336 $ (+5.04%)
ការផ្លាស់ប្តូរមូលធនកម្មចាប់តាំងពីម្សិលមិញ

Alphabet Inc. មូលធនកម្មទីផ្សារគឺជាផលបូកនៃទាំងអស់ Alphabet Inc. សម្រង់ស្តុកចេញ។ អ្នកអាចរកឃើញមូលធននីយកម្ម Alphabet Inc. សម្រាប់ថ្ងៃនេះដោយផ្អែកលើការជួញដូរការដកស្រង់ភាគហ៊ុននេះនៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុន។ Alphabet Inc. មូលធនកម្មសំរាប់ថ្ងៃនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងសំរាប់ជាឯកសារយោង។ Alphabet Inc. មួកទីផ្សារថ្ងៃនេះគឺ $ 1 001 230 827 520 ។

Alphabet Inc. ទំហំពាណិជ្ជកម្ម

ថ្ងៃនេះបរិមាណជួញដូរភាគហ៊ុន Alphabet Inc. មានចំនួន 1 859 480 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
+89 430 $ (+5.05%)
ការផ្លាស់ប្តូរទំហំនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យ

Alphabet Inc. បរិមាណជួញដូរសព្វថ្ងៃនេះ 1 859 480 ដុល្លារអាមេរិក។ គំនូសតាងប្រចាំថ្ងៃរបស់ Alphabet Inc. បរិមាណជួញដូរត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ Alphabet Inc. ការជួញដូរត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើការផ្លាស់ប្តូរសម្រង់ភាគហ៊ុនជាច្រើននៅក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែងយើងបង្ហាញពីទំហំពាណិជ្ជកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់ Alphabet Inc. ។ Alphabet Inc. មូលធនកម្មកើនឡើង $ 48 057 614 336 ។

បង្ហាញ:
ទៅ

Alphabet Inc. គំនូសតាងទីផ្សារ

Alphabet Inc. មូលធនកម្មទីផ្សារនៅលើក្រាហ្វិចតាមឆ្នាំ។ 1.75% ក្នុងមួយខែ - ការផ្លាស់ប្តូរមូលធននីយកម្មទីផ្សារនៃ Alphabet Inc. ។ 25.56% ក្នុងមួយឆ្នាំ - ការផ្លាស់ប្តូរមូលធននីយកម្មទីផ្សារនៃ Alphabet Inc. ។ Alphabet Inc. មូលធនកម្មកំពុងកើនឡើងក្នុងមួយថ្ងៃគិតជាដុល្លារអាមេរិក។

សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 3 ឆ្នាំ

ប្រវត្តិអក្សរសាស្រ្ត Alphabet Inc.

កាលបរិច្ឆេទ អក្សរធំ
មូលធនកម្ម (តម្លៃមូលធនប័ត្រទីផ្សារ) គឺជាតម្លៃទីផ្សារនៃភាគហ៊ុនទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានជួញដូរនៅលើផ្សារហ៊ុន។ មូលធននីយកម្មទីផ្សារគឺស្មើនឹងតម្លៃភាគហ៊ុនគុណនឹងចំនួនភាគហ៊ុនដែលនៅសល់។
02/07/2020 1 001 230 827 520 $
29/06/2020 953 173 213 184 $
26/06/2020 954 983 514 112 $
19/06/2020 976 684 974 080 $
18/06/2020 981 804 711 936 $
17/06/2020 991 871 041 536 $
16/06/2020 984 547 590 144 $

Alphabet Inc. គំនូសតាងកម្រិតសំឡេង

សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 3 ឆ្នាំ

Alphabet Inc. ទិន្នន័យប្រវត្តិបរិមាណ

កាលបរិច្ឆេទ កម្រិតសំឡេង (24 ម៉ោង)
បរិមាណជួញដូរភាគហ៊ុន Alphabet Inc. គឺជាចំនួនសរុបនៃប្រតិបត្តិការទាំងអស់ជាមួយភាគហ៊ុន GOOG ដែលបានទិញនិងលក់ក្នុងកំឡុងកាលបរិច្ឆេទដែលបានជ្រើសរើស។
02/07/2020 1 859 480 $
29/06/2020 1 770 050 $
26/06/2020 848 325 $
19/06/2020 2 648 790 $
18/06/2020 513 779 $
17/06/2020 1 549 615 $
16/06/2020 1 183 955 $

Alphabet Inc. មូលធនកម្មស្មើនឹង 1 001 230 827 520 ដុល្លារអាមេរិកនៅ 02/07/2020 29/06/2020 Alphabet Inc. មូលធនប័ត្រទីផ្សារស្មើនឹង 953 173 213 184 ដុល្លារអាមេរិក។ 26/06/2020 Alphabet Inc. មូលធនកម្មស្មើនឹង 954 983 514 112 ដុល្លារអាមេរិក។ មូលធនកម្មទីផ្សារនៃ Alphabet Inc. នៅ 19/06/2020 មានចំនួន 976 684 974 080 ដុល្លារអាមេរិក។

មូលធននីយកម្មទីផ្សារនៃ Alphabet Inc. មានចំនួន 981 804 711 936 ដុល្លារអាមេរិកនៅ 18/06/2020 នៅលើ 17/06/2020, Alphabet Inc. មូលធនកម្មទីផ្សារគឺ $ 991 871 041 536 ។ Alphabet Inc. នៅ 16/06/2020 ចំនួន 984 547 590 144 ដុល្លារអាមេរិក។

មូលធនកម្មរបស់ Alphabet Inc. នៅថ្ងៃនេះគឺ 1 001 230 827 520 $ ។ ទុនភាគហ៊ុនទីផ្សាររបស់ Alphabet Inc. បានប្តូរទៅ +5.04% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពីម្សិលមិញ។ បរិមាណជួញដូរភាគហ៊ុន GOOG នៃ Alphabet Inc. នៅថ្ងៃជួញដូរចុងក្រោយមានចំនួន 1 859 480 $ ។ បរិមាណជួញដូរភាគហ៊ុននៃ Alphabet Inc. បានប្តូរទៅ +5.05% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងថ្ងៃជួញដូរមុន។

តម្លៃនៃភាគហ៊ុន Alphabet Inc.

ហិរញ្ញវត្ថុ Alphabet Inc.