ទីផ្សារហ៊ុន, ការផ្លាស់ប្តូរហ៊ុននៅថ្ងៃនេះ
ការដកស្រង់នៃក្រុមហ៊ុនចំនួន 71229 នៅក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។
ទីផ្សារហ៊ុន, ការផ្លាស់ប្តូរហ៊ុននៅថ្ងៃនេះ

សម្រង់ផ្សារហ៊ុន

ផ្សារហ៊ុនលើអ៊ីនធឺណិត

ផ្សារហ៊ុនបានដកស្រង់ប្រវត្តិសាស្រ្ត

មូលធនទីផ្សារភាគហ៊ុន

ភាគហ៊ុនភាគហ៊ុន

ប្រាក់ចំណេញពីភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ការវាយតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន។ កន្លែងដែលត្រូវវិនិយោគប្រាក់?

Apple Inc. ទីផ្សារ

បរិមាណនៃការជួញដូរភាគហ៊ុន Apple Inc. នៅថ្ងៃនេះនិងប្រវត្តិនៃមូលធនកម្មនៃ Apple Inc. ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមការជួញដូរភាគហ៊ុន AAPL នៅលើផ្សារហ៊ុន។
បន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក
បានបន្ថែមទៅធាតុក្រាហ្វិក

Apple Inc. សរសេរជាអក្សរធំ

សព្វថ្ងៃនេះមូលធនប័ត្រទីផ្សារនៃ Apple Inc. គឺ 1 578 172 809 216 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

Apple Inc. មូលធនកម្មទីផ្សារគឺជាផលបូកនៃទាំងអស់ Apple Inc. សម្រង់ស្តុកចេញ។ Apple Inc. មូលធនកម្មគឺជាព័ត៌មានបើកចំហ។ Apple Inc. មូលធនកម្មសំរាប់ថ្ងៃនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងសំរាប់ជាឯកសារយោង។ Apple Inc. មូលធនកម្ម - 1 578 172 809 216 ដុល្លារអាមេរិក។

Apple Inc. ទំហំពាណិជ្ជកម្ម

ថ្ងៃនេះបរិមាណជួញដូរភាគហ៊ុន Apple Inc. មានចំនួន 27 342 927 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
+542 436 $ (+2.02%)
ការផ្លាស់ប្តូរទំហំនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យ

ថ្ងៃនេះ Apple Inc. ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបានកើតឡើងនៅលើទីផ្សារស្តុកផ្សេងៗ។ តារាងពាណិជ្ជកម្មប្រចាំថ្ងៃសំរាប់ Apple Inc. មាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ Apple Inc. ការជួញដូរត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើការផ្លាស់ប្តូរសម្រង់ភាគហ៊ុនជាច្រើននៅក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែងយើងបង្ហាញពីទំហំពាណិជ្ជកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់ Apple Inc. ។ Apple Inc. មូលធនកម្មបានកើនឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងម្សិលមិញ។

បង្ហាញ:
ទៅ

Apple Inc. គំនូសតាងទីផ្សារ

Apple Inc. មូលធនកម្មទីផ្សារនៅលើក្រាហ្វិចតាមឆ្នាំ។ ការផ្លាស់ប្តូរ Apple Inc. មូលធនកម្មក្នុងមួយខែគឺ 9.84% ។ 69.88% - Apple Inc. ការផ្លាស់ប្តូរមូលធនទីផ្សារសម្រាប់ឆ្នាំ។ ថ្ងៃនេះ Apple Inc. មូលធនកម្មត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណគិតជា 1 578 172 809 216 ដុល្លារអាមេរិក។

សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 3 ឆ្នាំ

ប្រវត្តិអក្សរសាស្រ្ត Apple Inc.

កាលបរិច្ឆេទ អក្សរធំ
មូលធនកម្ម (តម្លៃមូលធនប័ត្រទីផ្សារ) គឺជាតម្លៃទីផ្សារនៃភាគហ៊ុនទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានជួញដូរនៅលើផ្សារហ៊ុន។ មូលធននីយកម្មទីផ្សារគឺស្មើនឹងតម្លៃភាគហ៊ុនគុណនឹងចំនួនភាគហ៊ុនដែលនៅសល់។
02/07/2020 1 578 172 809 216 $
01/07/2020 1 578 172 809 216 $
26/06/2020 1 532 749 152 256 $
24/06/2020 1 560 618 860 544 $
19/06/2020 1 529 584 943 104 $
18/06/2020 1 524 513 898 496 $
17/06/2020 1 526 420 996 096 $

Apple Inc. គំនូសតាងកម្រិតសំឡេង

សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 3 ឆ្នាំ

Apple Inc. ទិន្នន័យប្រវត្តិបរិមាណ

កាលបរិច្ឆេទ កម្រិតសំឡេង (24 ម៉ោង)
បរិមាណជួញដូរភាគហ៊ុន Apple Inc. គឺជាចំនួនសរុបនៃប្រតិបត្តិការទាំងអស់ជាមួយភាគហ៊ុន AAPL ដែលបានទិញនិងលក់ក្នុងកំឡុងកាលបរិច្ឆេទដែលបានជ្រើសរើស។
02/07/2020 27 342 927 $
01/07/2020 26 800 491 $
26/06/2020 51 314 211 $
24/06/2020 48 155 849 $
19/06/2020 16 748 607 $
18/06/2020 24 205 096 $
17/06/2020 23 536 759 $

Apple Inc. នៅ 02/07/2020 ចំនួន 1 578 172 809 216 ដុល្លារអាមេរិក។ 01/07/2020 Apple Inc. មូលធនប័ត្រទីផ្សារស្មើនឹង 1 578 172 809 216 ដុល្លារអាមេរិក។ មូលធននីយកម្មទីផ្សារនៃ Apple Inc. មានចំនួន 1 532 749 152 256 ដុល្លារអាមេរិកនៅ 26/06/2020 24/06/2020 Apple Inc. មូលធនប័ត្រទីផ្សារស្មើនឹង 1 560 618 860 544 ដុល្លារអាមេរិក។

មូលធននីយកម្មទីផ្សារនៃ Apple Inc. មានចំនួន 1 529 584 943 104 ដុល្លារអាមេរិកនៅ 19/06/2020 មូលធនកម្មទីផ្សារនៃ Apple Inc. នៅ 18/06/2020 មានចំនួន 1 524 513 898 496 ដុល្លារអាមេរិក។ Apple Inc. មូលធនកម្មនៅ 17/06/2020 ស្មើនឹង 1 526 420 996 096 ដុល្លារអាមេរិក។

មូលធនកម្មរបស់ Apple Inc. នៅថ្ងៃនេះគឺ 1 578 172 809 216 $ ។ ទុនភាគហ៊ុនទីផ្សាររបស់ Apple Inc. បានប្តូរទៅ 0% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពីម្សិលមិញ។ បរិមាណជួញដូរភាគហ៊ុន AAPL នៃ Apple Inc. នៅថ្ងៃជួញដូរចុងក្រោយមានចំនួន 27 342 927 $ ។ បរិមាណជួញដូរភាគហ៊ុននៃ Apple Inc. បានប្តូរទៅ +2.02% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងថ្ងៃជួញដូរមុន។

តម្លៃនៃភាគហ៊ុន Apple Inc.

ហិរញ្ញវត្ថុ Apple Inc.